PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23 242526272829
3031

Udostępnij:

Strzemieszyce Małe - moja i twoja ojczyzna! - nabór wniosków

Poniedziałek, 23 października, 2023

Działasz w organizacji pozarządowej lub w grupie nieformalnej? Chciałbyś zorganizować wydarzenie lub akcję społeczną na terenie Strzemieszyc Małych? To informacja właśnie dla Ciebie!

Fundacja Godne Życie ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Strzemieszyce Małe – moja i twoja ojczyzna.

Wnioski można składać od 23 października do 10 listopada 2023 roku.

Celami konkursu są:

  1.     Kreowanie wizerunku Strzemieszyc Małych jako wielofunkcyjnych i reprezentacyjnych przestrzeni, stanowiącej centrum życia społecznego mieszkańców dzielnicy.
  2.     Tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji kulturalno- społecznych.
  3.     Aktywowanie potencjałów obywatelskich i społecznych oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej w Strzemieszycach Małych.
  4.     Kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej w Strzemieszycach (wraz z budynkiem użyteczności zlokalizowanym przy ul. Głównej 61. )
  5.     Wdrażanie założeń programu rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji Dąbrowy Górniczej na lata 2020-2023, zgodnie z którym wydarzenia powinny być realizowane w jednym z trzech obszarów rozwoju tychże branż:


• Obywatelska kultura miejska; działanie skupiające się na rozwijaniu obywatelskiej aktywności mieszkańców czy integrowaniu miejskiej społeczności. Istotna jest egalitarność i dostępność oferty, która włączy mieszkańców miasta do podejmowanych działań (partycypacyjny charakter).

• Rekreacyjna stolica Metropolii; tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej zarówno dla mieszkańców miasta, jak i odwiedzających z całej Metropolii. Premiowane będą projekty związane z kulturą wysoką, które mogą przyciągnąć do Dąbrowy Górniczej również odbiorców spoza miasta.

• Kuźnia talentów; tworzenie przestrzeni dla rozwoju talentów dla młodych mieszkańców miasta oraz promowanie najbardziej utalentowanych lokalnych twórców oraz planowanie dalszej ścieżki ich rozwoju.

 

Adresatami konkursu są:

a) podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy. Podmiot musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji; oddział terenowy składający wniosek o dofinansowanie musi posiadać osobowość prawną. O dotację mogą ubiegać się także stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

b) grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem. Podmiot składający wniosek z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub prowadzić działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Członkowie grupy nieformalnej muszą aktywnie włączać się w realizację projektu.

 

Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego, m.in. w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane na terenie Strzemieszyc Małych.

Środki finansowe przeznaczone na dotacje to kwota 16 000,00 zł. Z czego kwota wnioskowanej dotacji może wynosić do 5 000 złotych. Konkurs zakłada udzielenie co najmniej 3 mikrodotacji na realizację projektów.

Wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

  • Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: do 10 listopada 2023 r. o godz. 23.59.
  • Okres realizacji projektów: od 15 listopada do 20 grudnia 2023 roku.
  • Sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie wysyłając wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej operatora: biurogodnezycie@wp.pl . Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku na adres poczty elektronicznej operatora.

 

Wszelkie niezbędne pliki załączone są pod artykułem: LINK