Udostępnij:

Raport z konsultacji dla Parku Hallera w ramach sporządzanego MPZP

Zapraszamy do zapozania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla parku Hallera oraz terenów z nim sąsiadujacych w ramach sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia.

 

W ramach projektu: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla Parku Hallera oraz terenów z nim sąsiadujących w ramach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia. W konsultacjach wzięło udział ok. 200 mieszkańców.

 


Najważniejsze sugestie mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczą:
✓ dopuszczenia realizacji tężni solankowej i wodnego placu zabaw;
✓ dopuszczenia realizacji obiektów kultury;
✓ dopuszczenia realizacji małych obiektów gastronomicznych;
✓ dopuszczenia realizacji obiektów takich jak: ławki, siedziska, fontanny, tablice lub inne instalacje informujące o historii miejsca/miasta;
✓ ujednolicenia stylistyki elementów wyposażenia miejskiego;
✓ dopuszczenia realizacji parku tematycznego;
✓ dopuszczenia doposażenia placu zabaw i plenerowej siłowni itp.;
✓ dopuszczenia wydzielenia zróżnicowanej nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego;
✓ dopuszczenia realizacji wybiegów dla psów;
✓ dopuszczenia lokalizacji na terenach zabudowy miejsc parkingowych (również dla niepełnosprawnych);
✓ dopuszczenia realizacji „zielonych” dachów na istniejących już obiektach;
✓ potrzeby realizacji wysokiej jakości pokryć elewacyjnych w istniejących budynkach bezpośrednio sąsiadujących z parkiem Hallera.


Zdecydowana większość osób biorących udział w konsultacjach nie zgodziła się również na możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, choć zdarzyły się i opinie odmienne.
Istotną częścią prowadzonych konsultacji był wątek edukacyjny, dzięki któremu w przystępny sposób przybliżono mieszkańcom wiedzę na temat tego czym są, po co i jak sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


W 2022 roku rozpoczną się prace związane z opracowaniem i uchwaleniem nowego planu przez Radę Miejską. W trakcie przewidzianej ustawą procedury, po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, będzie można złożyć uwagi do sporządzanego dokumentu.

 

Raport z konsultacji