Informacje o projekcie

 

 

Projekt "Obywatelska Dąbrowa" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z:

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu konsultacji i dialogu z mieszkańcami. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w tej tematyce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.