Udostępnij:

Regulamin Konsultacji Społecznych

Regulamin Dąbrowskich Konsulatcji Społecznych został wprowadzony Uchwałą nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza oraz zmieniony Uchwałą nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Rozdział 1.

Zasady ogólne

§ 1. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta Dąbrowa Górnicza oraz życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

2. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje się w takim zakresie, w jakim przepisy niniejszej uchwały nie są sprzeczne z ustawą.

§ 2. 1. Prowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

2. Zebrane w ramach konsultacji opinie mają służyć skuteczniejszemu zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta Dąbrowa Górnicza, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza;

2) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej;

3) Urzędzie Miejskim – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

 

Rozdział 2.

Tryb inicjowania konsultacji

 

§ 5. 1. Obowiązkowe konsultacje przeprowadza się z urzędu w sprawach:

1) określonych ustawą,

2) strategii rozwoju miasta,

3) programów wynikających ze strategii rozwoju miasta oraz z programów ponadlokalnych, w tym regionalnych,

krajowych oraz z programów unijnych,

4) programów, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa,

2. W przypadkach określonych w ust. 1 konsultacje zarządza Prezydent Miasta.

§ 6. (uchylony)

§ 7. W sprawach niewymienionych w § 5 ust. 1 konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy:
1) Prezydenta Miasta,
2) Rady Miejskiej,
3) komisji Rady Miejskiej właściwej rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji,
4) Zarządu jednostki pomocniczej miasta Dąbrowa Górnicza,
5) Rady Seniorów,
6) podmiotów, organów, zespołów, rad mających charakter opiniodawczo-doradczy powołanych przez Prezydenta Miasta, w szczególności:
a) Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza,
b) Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
c) Powiatowej Rady Zatrudnienia,
d) Rady Muzeum,
e) Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza,
f) Komisji do zaopiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.
7) grupy co najmniej 150 mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 8. 1. Rada Miejska podejmuje decyzję o zainicjowaniu konsultacji poprzez podjęcie uchwały, w której określa ich przedmiot, powierzając wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta.

2. Podmioty, o których mowa w § 7 pkt 3-6 występują do Prezydenta Miasta z wnioskiem przeprowadzenie konsultacji, określając przedmiot oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

3. Grupa mieszkańców, o której mowa w § 7 pkt. 7 występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie wniosku do Prezydenta Miasta. Przepis ten nie narusza przepisów dotyczących inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta, określonych w Statucie Miasta Dąbrowa Górnicza.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 7 pkt 7, zawiera:

1) opis przedmiotu konsultacji,

2) zasięg konsultacji,

3) propozycję formy konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

5) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych,

6) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane dotyczące tych osób: imię i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny podpis, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy – określenie przedmiotu konsultacji.

§ 9. 1. Prezydent Miasta rozpatruje wnioski podmiotów wskazanych w § 7 pkt 3-7 o przeprowadzenie konsultacji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, informując wnioskodawcę na piśmie o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

2. Prezydent Miasta rozpatruje inicjatywę o przeprowadzenie konsultacji, biorąc pod uwagę koszty przeprowadzenia procesu konsultacji oraz uwzględniając zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

3. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie.

4. Wnioski grupy mieszkańców, o których mowa w § 7 pkt 7, nieodpowiadające wymogom wskazanym w § 8 ust. 4 mogą zostać uzupełnione w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o brakach. Powiadomienie wysyła się na adres osoby uprawnionej do reprezentowania, wskazanej we wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty usunięcia braków. W przypadku, gdy braki nie zostaną usunięte w powyższym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Rozdział 3.

Tryb prowadzenia konsultacji

 

§ 10. 1. Prezydent Miasta uruchamia konsultacje w drodze Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji, które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) zasięg konsultacji:

3) formy konsultacji;

4) termin rozpoczęcia konsultacji i czas ich trwania;

5) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zbieranie uwag i opinii podczas konsultacji trwa co najmniej 14 dni roboczych.

4. Prezydent Miasta zapewnia odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad spotkaniami.

5. Konsultacje mogą odbywać się przy współpracy i z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

§ 11. 1. W trakcie konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na temat przedmiotu konsultacji oraz szczegółowych planowanych działań konsultacyjnych.

2. Każdorazowo akcja informacyjna prowadzona jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych.

3. Akcja informacyjna powinna być prowadzona z wykorzystaniem możliwie wielu kanałów informacyjnych, przy czym kanały te winny być każdorazowo dostosowane do procesu i charakteru konsultacji.

4. W akcji informacyjnej mogą być wykorzystane inne niż wymienione w ust. 2 formy komunikacji w szczególności tj.: korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna; kolportaż ulotek, broszur, plakatów; informacje, ogłoszenia i artykuły w mediach lokalnych i internetowych; publikacja informacji na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych.

5. Akcja informacyjna rozpoczyna się z dniem wydania Zarządzenia Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji i trwa przez cały okres konsultacji.

§ 12. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w szczególności w następujących formach:

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami,

2) zbierania uwag w formie pisemnej i elektronicznej,

3) warsztatów i debat,

4) badań ankietowych.

2. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem co najmniej dwóch form.

§ 13. 1. Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta sporządza raport z ich przebiegu.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) informacje o komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

2) informacje o przeprowadzonej akcji informacyjnej;

3) informacje o działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych;

4) informacje o zebranych opiniach i rekomendacjach mieszkańców;

5) informacje o sposobie ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych Miasta Dąbrowa Górnicza oraz poprzez udostępnienie w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za dany proces konsultacji.

4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy Rady Miejskiej, Prezydent Miasta przedstawia

wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej po ich zakończeniu.

5. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do 31 marca

za rok poprzedni.

6. Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego.

 

Rozdział 4.

Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych Miasta Dąbrowa Górnicza

 

§ 14. 1. Prezydent Miasta prowadzi Platformę Internetową Konsultacji Społecznych Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Platforma, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji, w tym:

a) informacje o wnioskodawcy, z tym że w przypadku grupy mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza nie podaje się ich danych, a także danych osób ich reprezentujących,

b) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku;

2) informacje o aktualnie prowadzonych w mieście Dąbrowa Górnicza konsultacjach, w tym w szczególności:

a) informacje o trybie zainicjowania konsultacji,

b) opis przedmiotu i celu konsultacji,

c) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

d) dokumentację związaną z prowadzonymi konsultacjami,

e) w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych – bezpośredni dostęp do tych narzędzi;

3) raporty z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu;

4) informacje o stanie realizacji działania, będącego przedmiotem konsultacji

5) harmonogram konsultacji, zawierający informacje o trwających, planowanych i przygotowywanych konsultacjach.


 

 


 
 

Zobacz Regulamin Konsultacji Społecznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4632)

Zobacz Zmiany do Regulaminu Konsultacji Społecznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ( DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.2436)


 

Zarządzenie  Nr 84.2014 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 31.12.2014 roku w sprawie: określenia procedury prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Dąbrowa Górnicza.

 

 

Zobacz Zarządzenie Nr 1983.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.09.2021 w sprawie: powołania i zasad działania Zespołu ds. konsultacji społecznych